Phenytin 100mg

Phenytin

  • Scientific Name: Phenytpoin sodium 100mg.
  • Dosage: 100mg
  • Type: Capsule

Price: 21 EGP.


مصر السعودية الكويت عمان الامارات