Phenytin 30mg

  • Scientific Name: Phenytpoin sodium 30mg./5ml.
  • Type: Syrup

Related medicines

مصر السعودية الكويت عمان الامارات